Ambitie en doelstellingen

Oirschot is een gemeente waar het verleden samen komt met de toekomst. De gemeente Oirschot bereidt zich voor op de toekomst, maar blijft altijd verbonden met het verleden. Als erfgoedgemeente met een cultuurhistorisch karakter lijkt het innovatieve karakter van de Brainportregio, waar Oirschot deel vanuit maakt, haast een tegenstrijdigheid. Echter kunnen deze zaken juist ook goed hand-in-hand gaan met elkaar. Daarom is de ambitie van het mobiliteitsplan: “Oirschot, met oog voor het verleden klaar voor de toekomst”. Met deze ambitie houdt de gemeente zich vast aan de cultuurhistorische waarden van Oirschot, zoals de historische zandpaden en routes, het ensemble van monumenten, het monumentale karakter van het centrum, de monumentale bomen en de beschermde dorpsgezichten. Aan de andere kant wordt er ook aandacht gevestigd om Oirschot aan te sluiten bij de mobiliteitsstrategie van het stedelijk gebied Eindhoven en de innovatiekracht van de Brainportregio zoals vastgelegd in het MIRT Verstedelijking en Mobiliteit Brainportregio 2040.

Er wordt in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) en in de Brainport regio veel groei in inwoners en werknemers verwacht. Het bestaande én het nieuwe verkeer moet zich bewegen over dezelfde hoeveelheid ruimte die momenteel beschikbaar is. Bovendien is het netwerk in het SGE nu al regelmatig zwaar belast door de bestaande verkeersintensiteiten. De bereikbaarheid binnen het SGE staat hierdoor onder druk.

Als onderdeel van het SGE faciliteert Oirschot een deel van de woningbouwopgave en bedrijvigheid. Hiermee neemt ook druk op het lokale Oirschotse mobiliteitssysteem toe. De gemeente wenst de verwachte mobiliteitsgroei op een passende manier te faciliteren. Hiervoor wordt de multimodale bereikbaarheid van de gemeente versterkt met het in achtnemen van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheids-doelstellingen. Hierdoor is het van cruciaal belang dat de gemeente aangesloten blijft op het stedelijk mobiliteitssysteem terwijl ze tegelijkertijd verbonden blijft met het landelijke gebied om de gemeente heen. Vanuit deze twee perspectieven kan de gemeente invulling geven aan de mobiliteitstransitie binnen de Oirschotse context.

Brainport, als broedplaats voor innovatie in de Hightech en designsector biedt tal van kansen voor de regio. Met deze ambitie wil Oirschot dan ook aansluiten bij de regio en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld deelmobiliteit of de elektrificatie van mobiliteit om het mobiliteitssysteem te verduurzamen.

Kortom, Oirschot is een gemeente waar het cultureel erfgoed is behouden en waar het mobiliteitssysteem klaar is voor de ontwikkelingen van morgen.

Figuur 6: Ambitie en strategie Oirschot

De ambitie van dit mobiliteitsplan is om te komen tot een mobiliteitssysteem waar veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de multimodale bereikbaarheid vooropstaan. Aan deze ambitie koppelen we concrete meetbare doelstellingen. Door deze doelstellingen maken we het effect van de maatregelen meetbaar en kunnen we de maatregelen bijstellen wanneer deze niet voldoende effect hebben. Zowel de volgorde van de thema’s als de volgorde van de doelstellingen is willekeurig.

Verkeersveiligheid: Een verbetering van de verkeersveiligheid in 2040 ten opzichte van 2022 door een afname van het aantal verkeersslachtoffers op de wegen in beheer van de gemeente en nul verkeersdoden in 2050.

Monitoring: aantal verkeersslachtoffers op de wegen in beheer van de gemeente.

Leefbaarheid: Een verbetering van de leefbaarheid in de kernen door een verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de geluidsoverlast als gevolg van verkeer en mobiliteit in 2040 ten opzichte van 2022.

Monitoring: luchtkwaliteitsindex met PM- en NO2 waardes en geluidsdrukniveau.

Duurzaamheid: Een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen voor verkeer en mobiliteit en daarmee een vermindering van de CO2-uitstoot binnen de gemeente Oirschot in 2040 ten opzichte van 2022.

Monitoring: CO2 uitstoot door Verkeer en vervoer binnen de gemeente Oirschot.

Multimodale bereikbaarheid: Behoud van de autobereikbaarheid van de gemeente en een verandering in de modal-split van gemotoriseerde (auto)mobiliteit naar actieve mobiliteit en collectieve vervoersvormen in 2040 ten opzichte van 2022 door een afvlakking van de groei in automobiliteit.

Monitoring: modal-split onder inwoners gemeente Oirschot.

We monitoren bovenstaande doelstelling eens in de vijf jaar op basis van de beschikbare data en stellen op basis hiervan het uitvoeringsprogramma bij. Op deze manier sluiten we met dit adaptieve mobiliteitsplan aan bij de beheercyclus van de gemeente Oirschot “Openbare Ruimte, Beheer in control”. Er is jaarlijks ook structureel budget opgenomen voor monitoring en evaluatie in het uitvoeringsprogramma.