Samenvatting

Introductie Mobiliteitsplan 2023-2040

Voor u ligt het mobiliteitsplan Oirschot 2023-2040: Oirschot, met oog voor het verleden klaar voor de toekomst. Het huidige verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Oirschot stamt uit 2007 en sluit niet meer aan op de veranderende visie op mobiliteit in het algemeen en op ontwikkelingen in de regio in het bijzonder. Reden voor de gemeente Oirschot om een nieuw Mobiliteitsplan op te laten stellen dat aansluit op landelijk en regionaal beleid, maar met name ook past bij andere gemeentelijke beleidsthema’s van Oirschot.

Het Mobiliteitsplan is opgebouwd aan de hand van een denkraam (zie figuur 1) om van een ambitie, via een strategie te komen tot concrete maatregelen. De ambitie van dit mobiliteitsplan is gericht op 2040, dit is de stip op de horizon. Omdat we natuurlijk niet weten hoe de toekomst er uit zal zien hebben we een adaptief mobiliteitsplan opgesteld dat we elke vijf jaar monitoren en evalueren. Zo kan er worden ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen.

Om te kunnen bepalen of de gemeente Oirschot op koers ligt om hun ambitie waar te maken, zal het college de gestelde doelen monitoren om te kijken of de maatregelen op de juiste manier bijdragen aan deze doelstellingen en door middel van een uitvoeringsprogramma bijsturen waar nodig. Daarnaast zorgt deze adaptiviteit ervoor dat er kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Wanneer er bijvoorbeeld een projectverzoek komt, kan getoetst worden of het project past binnen de strategie en een bijdrage levert aan de ambitie van de gemeente. Op basis daarvan kan dan besloten worden om het project wel of niet uit te voeren.

Figuur 1: Structuur Mobiliteitsplan Oirschot

Om tot dit gedragen mobiliteitsplan te komen, zijn de nationale en regionale kaders geïnventariseerd, zijn inwoners en maatschappelijke partners zowel aan het begin van het proces, als bij het eindproduct geraadpleegd door middel van digitale inwonersparticipatie en heeft er binnen de gemeente afstemming plaatsgevonden met andere beleidsvelden en de politiek. Het nieuwe mobiliteitsplan speelt daarmee in op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Oirschot.

Ambitie en doelstellingen

De ambitie voor het mobiliteitsplan is: “Oirschot, met oog voor het verleden klaar voor de toekomst”. Met deze ambitie houdt de gemeente zich vast aan de cultuurhistorische waarden van Oirschot. Aan de andere kant wordt er ook aandacht gevestigd om Oirschot aan te sluiten bij het mobiliteitssysteem van het stedelijk gebied Eindhoven en de innovatiekracht van de Brainportregio. Hiermee willen we komen tot een mobiliteitssysteem waar veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de multimodale bereikbaarheid vooropstaan (zie figuur 2).

Figuur 2: Ambitie en strategie Oirschot

Strategische sporen

Om invulling te geven aan deze ambitie voor 2040 en de doelstellingen die daarbij horen zijn vier strategische sporen uiteengezet:

  1. Verbeteren verkeersveiligheid:

Verkeersveiligheid is een erg belangrijk thema voor de gemeente Oirschot en is een voorwaarde voor een veilige leefomgeving, zoals ook staat beschreven in de gemeentelijke visie Sociale Leefomgeving.

  1. Stimuleren actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving:

Een belangrijk onderdeel van dit strategisch spoor is het faciliteren van de voetganger en de fietser en hun positie in het netwerk te versterken. Niet alleen de utilitaire fietser of voetganger, maar ook de toeristische en recreatieve wandelaar en fietser. Daarom is het behouden van natuur voor aantrekkelijke routes ook een belangrijk onderdeel binnen dit strategisch spoor, zodat het prettig fietsen en wandelen blijft in de gemeente.

  1. Versterken multimodale bereikbaarheid:

Dit strategisch spoor zet in op het versterken van de multimodale bereikbaarheid. Hiermee bedoelen we de bereikbaarheid van de gemeente te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of mobiliteitsdiensten. Maar natuurlijk ook met de (vracht)auto. Met multimodale bereikbaarheid zorg je ervoor dat de gemeente in de toekomst bereikbaar blijft voor iedereen. 

  1. Klaar voor de toekomst:

Oirschot moet worden klaargemaakt voor nieuwe de ontwikkelingen voor alle modaliteiten die op ons afkomen zoals nieuwe voertuigen, deelmobiliteit of de elektrificatie van mobiliteit. Klaar voor de toekomst betekent ook het realiseren van infrastructuur dat lang meegaat. Daarnaast wil de gemeente aansluiten op de innovatieve ontwikkelingen in de regio.

Netwerken

Aansluitend op de strategische sporen om de ambitie voor 2040 en de doelstellingen die daarbij horen te realiseren, is het een voorwaarde dat de verschillende mobiliteitsnetwerken op orde zijn of worden gebracht. De uitgangspunten voor de netwerken van voetgangers, fietsers, deelmobiliteit en OV, automobiliteit en parkeren en landbouw- en vrachtverkeer worden beschreven. Hierbij is per modaliteit uitgelicht wat inwoners en stakeholders belangrijk vinden. Dit is door middel van een brede inwonersparticipatie in beeld gebracht. Eind maart en begin april 2022 zijn inwoners gevraagd knelpunten, wensen, en positieve punten aan te geven over verkeer en mobiliteit in de gemeente. Inwoners konden dit aandragen via een online knelpuntenkaart. In totaal hebben ca. 250 mensen ca. 750 punten aangedragen. Deze ingebrachte wensen, knelpunten en positieve punten zijn vertaald in dit mobiliteitsplan naar concrete acties en uitgangspunten. De knelpunten die zijn geplaatst kunnen geraadpleegd worden via deze link.

Meerjaren uitvoeringsprogramma

De uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende activiteiten worden gevat in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal door het college na vaststelling van het mobiliteitsplan worden opgesteld. De maatregelen worden bepaald door de ambitie van de gemeente en de netwerken van de verschillende modaliteiten te confronteren met de huidige verkeerssituatie. Het verschil tussen beide resulteert dan tot een mogelijke maatregel in het uitvoeringsprogramma.

De opzet van de maatregelen in het meerjaren uitvoeringsprogramma zullen worden onderverdeeld in 3 categorieën: 1) Onderzoek en beleid, 2) Infrastructurele maatregelen en 3) Mensgerichte maatregelen.