Introductie Mobiliteitsplan 2023-2040

Aanleiding

Mobiliteit, in brede zin, verandert snel en ingrijpend. De mobiliteitstransitie naar een meer duurzaam mobiliteitssysteem is een gevolg van verschillende maatschappelijke, technische en ruimtelijke ontwikkelingen. Enerzijds worden de gevolgen van mobiliteit steeds zichtbaarder en raakt het mobiliteitssysteem aan zijn grenzen. Anderzijds zorgen innovaties ervoor dat kansen ontstaan om mobiliteit anders aan te pakken en de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem in te zetten. Het huidige verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Oirschot stamt uit 2007 en sluit niet meer aan op de veranderende visie op mobiliteit in het algemeen en op ontwikkelingen in de regio in het bijzonder. Reden voor de gemeente Oirschot om een nieuw Mobiliteitsplan op te laten stellen dat aansluit op landelijk en regionaal beleid, maar met name ook past bij andere gemeentelijke beleidsthema’s van Oirschot. Mobiliteit heeft immers veel raakvlakken met andere beleidsvelden. Ook daarom is het van groot belang om het verkeers- en vervoersbeleid te actualiseren en daarin richting te geven voor de toekomst.

Daarnaast is de uitvoering van het mobiliteitsbeleid in de gemeente Oirschot geen zelfstandige activiteit maar is het volgend op activiteiten en maatregelen vanuit andere disciplines zoals wegbeheer, wonen, ruimtelijke ordening en economie. De uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de daarbij behorende activiteiten worden gevat in een uitvoeringsprogramma die na vaststelling van het mobiliteitsplan door het college zal worden opgesteld.

Het nieuwe Mobiliteitsplan leunt op twee pijlers. Enerzijds wordt er beleidsmatig richting gegeven aan beslissingen die het college en de raad nemen ten aanzien van verkeer en vervoer in de gemeente. Hierbij wordt vanuit een regionale context ingezet op de mobiliteitstransitie en de opgaven waar Oirschot de komende jaren mee te maken krijgt op de korte, middellange en lange termijn. Anderzijds biedt het uitvoeringsprogramma de komende jaren inzicht in de beheersopgave met daarbij maatregelen en projecten binnen de lokale context van Oirschot.

In het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) van de gemeente Oirschot zijn doelstellingen opgenomen over een gezonde en verkeersveilige leefomgeving, de beleving van een prettige leefomgeving, duurzaamheid, klimaatbestendige openbare ruimte en mobiliteit en bereikbaarheid. Het nieuwe mobiliteitsplan levert een bijdrage aan de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in het IMBK en geeft lading aan deze doelen in de uitwerking van de strategische lijnen.