Strategisch spoor D: Klaar voor de toekomst

Sommige verplaatsingen met de auto zijn onvermijdelijk. Daarom dient deze vorm van mobiliteit verschoond te worden. Ook daar wil de gemeente op inzetten. Vanuit de ambitie zoals geformuleerd in het Energiebeleid, faciliteert de gemeente het gebruik van duurzame brandstoffen. Met vervoer dat elektrisch is of rijdt op zonne-energie, waterstof of mierenzuur, is uitstoot van auto’s verleden tijd. Het faciliteren van het laden van elektrische voertuigen moet zo eenvoudig mogelijk zijn zodat inwoners, ondernemers en organisaties niet worden afgeschrikt om een overstap te maken naar duurzame mogelijkheden.

Figuur 10. Parkeerplaats elektrische voertuigen

Doordat het aantal elektrische voertuigen zal toenemen, is het ongewenst om ad-hoc beleid voort te zetten. Er is daarom behoefte aan een laadpalenbeleid waarin wordt beschreven wat er nodig om aan de vraag voor laadpalen te voldoen en hoe wordt omgegaan met aanvragen voor laadpalen in specifieke situaties. Ook een aanpassing van de APV is noodzakelijk om overlast als gevolg van laadpalen en -kabels zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Uiteindelijk streeft de gemeente Oirschot naar een combinatie tussen vraag- en aanbod gestuurd. Gebieden waar nu nog geen laadpaal staat kunnen vraag gestuurd bediend worden. Gebieden waar nu al laadinfrastructuur aanwezig is kunnen data gestuurd bediend worden en op strategische locaties die de gemeente belangrijk vindt kan de gemeente proactief laadinfra laten plaatsen. Wanneer inwoners een laadvoorziening nodig hebben voor het opladen van een elektrisch voertuig zijn er daarom binnen de gemeente een tweetal mogelijkheden voorzien:

  1. Het realiseren van een laadvoorziening op eigen terrein, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een verlengde private aansluiting (VPA).

  2. Het gebruik maken van een openbare laadpaal. Mocht deze nog niet aanwezig zijn kan een inwoner deze aanvragen. Op deze manier geven we invulling aan de combinatie tussen vraag- en aanbod gestuurd.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een verlengde private aansluiting (VPA) wordt er een kabel getrokken door de openbare ruimte of wordt er een kabelgoot toegepast. Dit kan verkeersonveilige situaties met zich mee brengen en hindert voetgangers en mindervaliden op het trottoir. Dit gaat in tegen het strategisch spoor A: verbeteren verkeersveiligheid en spoor B: stimuleren van actieve mobiliteit en zal daarom naar verwachting worden uitgesloten binnen de gemeente Oirschot. Dit wordt definitief bepaald in de nog op te stellen laadvisie van de gemeente.

Om klaar te zijn voor de nieuwe ontwikkelingen voor alle modaliteiten die op ons afkomen zoals nieuwe voertuigen, deelmobiliteit of de elektrificatie van mobiliteit is het belangrijk dat de juridische kaders hiervoor ook op orde zijn. De gemeente zal hierbij aansluiten op landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de MRE en haar juridische kaders op orde brengen om klaar te zijn voor deze toekomstige ontwikkelingen.

Klaar voor de toekomst betekent ook dat de infrastructuur klaar is voor de toekomst. Er zijn veel verschillende ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in en rondom de gemeente. Zo worden er mobiliteitshubs in de regio gerealiseerd, wordt de A58 op de lange termijn aangepakt wat voor een verlichting zou moeten zorgen voor het sluipverkeer in Oirschot en worden er veel nieuwe woningen gebouwd zoals opgenomen in het Actieplan Wonen. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de infrastructuur. Daarom gaat de gemeente op een ontwikkelgerichte manier onderzoek doen naar de huidige stand van zaken van de infrastructuur en wat er op de lange termijn nodig is aan aanpassingen van de verkeersstructuur om de gemeente bereikbaar te houden.

Daarnaast houdt de gemeente hier ook rekening mee bij het realiseren van infrastructuur. Bij grootschalige plannen houdt de gemeente er dan ook rekening mee dat het mobiliteitssysteem in de toekomst er anders uit kan zien dan vandaag de dag, waardoor adaptiviteit van de infrastructuur erg belangrijk is en wordt meegenomen in ontwikkelingen.

Ook wil de gemeente aansluiten op de innovatieve ontwikkelingen in de regio. Oirschot is gelegen in de Brainport regio en sluit graag aan bij de lopende regionale initiatieven. De gemeente neemt hierin een proactieve houding en wil meewerken aan lopende initiatieven, maar is geen koploper gemeente en zal de regionale ontwikkelingen volgen.

Zo is de gemeente klaar voor de toekomst!