Automobiliteit en parkeren

De gemeente Oirschot is erg afhankelijk van autogebruik. De keerzijde hiervan is dat het drukt op de beschikbare openbare ruimte en nadelige gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Door inwoners bewuster te maken van het effect dat het autogebruik heeft op de leefbaarheid, beoogd de gemeente het autogebruik daar waar mogelijk te verminderen. Wel wordt gezorgd voor veilig en doelmatig ingerichte wegen om autoverplaatsing mogelijk te maken.

Belangrijke voorwaarden die Oirschot stelt voor autogebruik en parkeren zijn:

 • Bij het inrichten van wegen voor autogebruik stelt Oirschot behoud van het beschermd dorpsgezicht en de landschappelijke kwaliteiten voorop.

 • In waardevolle gebieden en in het directe zicht van historische objecten wordt een minimum aan verkeersborden, zuilen, drempels, zoals voor wegversmallingen en kruisingen geplaatst.

 • Bij de inrichting van wegen voor autogebruik sluit de gemeente aan op de Essentiele Herkenbaarheidskenmerken van het CROW. Deze zijn ook in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) opgenomen en worden gehanteerd bij de reconstructies, de herinrichtingen of de aanleg van nieuwe wegen.

 • Bij het inrichten van wegen sluit de gemeente aan bij de kwaliteitsniveaus van de verschillende assets (wegmarkering, verharding, bebording etc.) zoals opgenomen in het vigerende IMBK.

 • Binnen Duurzaam Veilig zijn er drie verschillende wegcategorieën mogelijk: stroomwegen (SW), gebiedsontsluitingswegen (GOW) en erftoegangswegen (ETW). De gemeente Oirschot sluit aan op deze systematiek en hanteert daarom de volgende wegcategorieën zoals deze zijn opgenomen binnen de netwerkkaart:

 • Binnen de bebouwde kom: ETW 30 km/uur, GOW 30 km/uur, GOW 50 km/uur

 • Buiten de bebouwde kom: ETW60-type I en ETW60-type II.

 • Daarnaast zijn er nog een SW120 (A58) en een GOW80 aanwezig binnen de gemeente Oirschot. Deze zijn echter niet in beheer van de gemeente maar in beheer van de Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

 • De GOW moet een vlotte doorstroming voor een gebundelde verkeersstroom faciliteren terwijl op de ETW de nadruk ligt op verblijven, zonder grote hoeveelheden gemotoriseerd verkeer.

 • Landelijk wordt er gesproken om 30 km/uur als uitgangspunt binnen de bebouwde kom te hanteren. In de netwerkkaart voor het autoverkeer zijn een aantal GOW 50 km/uur wegen opgenomen. Deze wegen kunnen mogelijk getransformeerd kunnen worden naar GOW 30 km/uur wegen binnen de bebouwde kom. De gemeente Oirschot is hierin afwachtend. Wanneer de landelijke wet- en regelgeving is aangepast zal de gemeente een analyse uitvoeren naar de impact en het effect van deze transitie.

 • Buiten de bebouwde kom wordt een maximumsnelheid van 60 km/u behouden op de wegen (ETW60) in beheer van de gemeente.

 • De gemeente kent een goede balans tussen parkeervoorzieningen, verblijfsruimte, groen en speelvoorzieningen om een prettige leefomgeving te bewerkstelligen. Om dit te waarborgen streeft de gemeente ernaar om het aantal parkeervoorzieningen in de gehele gemeente terug te dringen.

 • De gemeente zal hiervoor een parkeerbeleidsplan op stellen en de gemeentelijke parkeernormen naar beneden bij te stellen.

 • De gemeente gaat in een separaat project onderzoeken op welke manier het centrum autoluw wordt gemaakt.

 • De gemeente zal een laadpalen beleid opstellen om de installatie van laadpalen te faciliteren en maakt hierbij gebruik van de combinatie tussen vraag- en aanbod gestuurd beleid zoals opgenomen in strategisch spoor D. Bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente worden eisen omtrent laadpalen opgenomen.

Netwerkkaart automobiliteit

Figuur 13: De netwerkkaarten kunnen geraadpleegd worden via deze link

Automobilisten en parkeren en gedragsverandering

Om het autogebruik en autobezit in de gemeente te verminderen, is het belangrijk dat de mogelijkheden voor andere vervoersmiddelen overtuigend zijn en dat de voordelen ten opzichte van de auto worden benadrukt. Daarnaast is het belangrijk om bestuurders bewust te maken van de risico’s voor kwetsbare verkeersdeelnemers en hoe deze te vermijden. Middels campagnes en educatie op scholen wordt daarvoor het fundament gelegd.