Leeswijzer

Het mobiliteitsplan is opgebouwd aan de hand van zes hoofdstukken waarin de belangrijkste thema’s met elkaar verweven zijn. In hoofdstuk 2 Oog op Oirschot wordt ingezoomd op de belangrijkste demografische kenmerken en ruimtelijke ontwikkelingen die in verband staan met de mobiliteit. Daarmee zorgen we dat het plan aansluit bij de ruimtelijke context van Oirschot. Hoofdstuk 3 Ambitie en doelstellingen geeft een introductie van de ambitie van dit mobiliteitsplan met de daaraan gekoppelde doelstellingen. In hoofdstuk 4 Strategische sporen worden de vier strategische sporen uiteengezet: 1. Versterken multimodale bereikbaarheid, 2. Verbeteren verkeersveiligheid, 3. Stimuleren actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving, 4. Klaar voor de toekomst. Deze sporen beschrijven hoe de ambitie in dit plan wordt behaald. Hoofdstuk 5 Netwerken gaat in op de uitgangspunten voor netwerken per modaliteit. Ook de ingebrachte ideeën en aandachtspunten van een brede inwonersparticipatie zijn in dit hoofdstuk vertaald. Hoofdstuk 6 Meerjarig uitvoeringsprogramma geeft een beschrijving van de opzet van het uitvoeringsprogramma en binnen dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de benodigde financiële middelen zijn om de ambities in het mobiliteitsplan waar te kunnen maken.