Proces: naar een nieuw mobiliteitsplan

Het doel van dit proces is om te komen tot een nieuw, gedragen, duidelijk en overzichtelijk Mobiliteitsplan voor de gemeente Oirschot dat aansluit bij andere beleidsplannen en -ontwikkelingen binnen de gemeente en de regio. Een plan dat inhoudelijk onderbouwd is en waarin relevante belangen van verschillende belanghebbenden een plaats hebben.

Om tot dit gedragen mobiliteitsplan te komen, zijn de nationale en regionale kaders geïnventariseerd, zijn inwoners en maatschappelijke partners zowel aan het begin van het proces, als bij het eindproduct geraadpleegd door middel van digitale inwonersparticipatie en heeft er binnen de gemeente afstemming plaatsgevonden met andere beleidsvelden en de politiek. Hierbij zijn middels een online knelpuntenkaart wensen en verbeterpunten geïnventariseerd. De knelpunten die zijn geplaatst kunnen geraadpleegd worden via deze link. De meest voorkomende opmerkingen zijn gebundeld en per modaliteit opgenomen bij de netwerkkaarten en de knelpuntlocaties zijn opgenomen in bijlage 4. Daarnaast kregen de stakeholders de mogelijkheid om te reageren op het mobiliteitsplan middels een online iReport.

Het Mobiliteitsplan is opgebouwd aan de hand van een denkraam (zie onderstaande afbeelding) om van een ambitie, via een strategie te komen tot concrete maatregelen. Wanneer er een projectverzoek komt kan getoetst worden op het project past binnen de strategie en een bijdrage levert aan de ambitie. Op basis daarvan kan besloten worden om het betreffende project wel of niet uit te voeren. Dit maakt dat het plan sturing geeft aan toekomstige beslissingen maar wel de ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. En op deze wijze aansluit op de beheers cyclus van de gemeente Oirschot “Openbare Ruimte, Beheer in control”.

Omdat het plan de komende jaren nog steeds bruikbaar moet zijn stellen we de stip op de horizon in 2040 en formuleren we de ambitie voor de lange termijn. Om te kunnen bepalen of de gemeente Oirschot op koers ligt om hun ambitie waar te maken, zal de gemeente de gestelde doelen monitoren om te kijken of de maatregelen op de juiste manier bijdragen aan deze doelstellingen. Als dit niet het geval is, kunnen de maatregelen worden bijgesteld. Dit maakt het plan adaptief en toekomstbestendig. Er ontstaan ongetwijfeld uitdagingen richting 2040 die op dit moment nog niet in te schatten zijn.

Figuur 4: Structuur Mobiliteitsplan Oirschot