Strategisch spoor B: Stimuleren actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving

Dit strategisch spoor zet in op het stimuleren van actieve mobiliteit in een groene en gezonde leefomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van de voetganger en de fietser. Niet alleen de utilitaire fietser of voetganger, maar ook de toeristische en recreatieve wandelaar en fietser. Daarom is het behouden van natuur voor aantrekkelijke routes ook een belangrijk onderdeel binnen dit strategisch spoor, zodat het prettig fietsen en wandelen blijft in de gemeente.

Binnen de gebiedsopgaven van het Landschapskwaliteitsplan Oirschot worden er recreatieve paden toegevoegd in het buitengebied en Visit Brabant zet de komende jaren in op fietscafés, waarbij ondernemers in het buitengebied extra voorzieningen treffen voor fietsers, om het buitengebied op een gezonde wijze te kunnen beleven. Aansluitend op de Visie Sociale Leefomgeving wil de gemeente namelijk dat inwoners een schone en gezonde leefomgeving ervaren en een gezonde leefstijl hebben. De actieve mobiliteit in een groene en gezonden leefomgeving speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente zet zich daarom ook in om de historische stedenbouwkundige structuren, bestaande groenstructuren met cultuurhistorische waarde en benoemde cultuurhistorische zones in de gemeente te bewaken.

Door in te zetten op actieve mobiliteit versterken we niet alleen de multimodale bereikbaarheid (zie ook strategisch spoor C) maar verbeteren we ook de luchtkwaliteit en de leefomgeving. Zoals staat opgenomen in het Energiebeleid zouden fietsers een aanzienlijke rol moeten spelen in zowel het lokale als regionale vervoer. Door de positie van de fiets te versterken verbeteren we de bereikbaarheid tussen de verschillende kernen in Oirschot. We waarborgen de kwaliteit van de fietspaden om de fietser zo vlot, veilig en comfortabel mogelijk te laten verplaatsen. Hiermee maken we de fiets een waardig alternatief voor de auto op korte en middellange afstanden. Door op korte en middellange afstanden autoritten te vervangen door fietsritten of zelfs voetganger verplaatsingen wordt de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in de gemeente verbeterd.

Een veel geopperde maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren is het instellen van milieuzones of Zero-Emissie (ZE) zones. Op het schaalniveau van Oirschot achten wij het instellen van milieuzone ’s niet effectief om de luchtkwaliteit te verbeteren. In deze context verwachten wij meer van de generieke verduurzaming van het mobiliteitssysteem als geheel en landelijke regelgeving en normeringen.

Ook door in te zetten op actieve mobiliteit wordt vanuit het mobiliteitsbeleid bijgedragen aan het bereikbaar houden van de gemeente en het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid. Inzetten op actieve mobiliteit betekent ook dat er meer ruimte moet worden geboden aan fietsers en voetgangers. Wanneer de beschikbare ruimte beperkt is krijgen voetgangers en fietsers voorrang op de auto en in de dorpskernen worden meer fietsenstallingen gerealiseerd. Door het verbeteren van het fietsnetwerk tussen de kernen en het verbeteren van de voorzieningen maken we de fiets een aantrekkelijker alternatief.

Eén van de doelstellingen uit de Centrumvisie waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt is het autoluw maken van het centrum van Oirschot. Om dit te bereiken wordt het parkeren door de bezoekers van het historische dorpshart van Oirschot zoveel mogelijk verplaatst naar de randen van het centrumgebied. Dit leidt tegelijkertijd, aansluitend op het Energiebeleid en de Centrumvisie, tot een leefomgeving waar er fors minder auto’s zijn die openbare ruimte opeisen die ook geschikt kan zijn voor voetganger, fietsers, recreatie en groen. Hierdoor en door het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden en het verbeteren van de kwaliteit en het comfort van de fietsroutes is het aantrekkelijker om de met de fiets naar het centrum te komen. Op welke manier het centrum autoluw wordt gemaakt gaat de gemeente de komende tijd onderzoeken in een separaat project.

Om het ruimtegebruik van de auto op de openbare ruimte niet alleen in het centrum van Oirschot te verminderen maar in heel de gemeente door te voeren wordt het huidige parkeerbeleid en daarmee de huidige parkeernormen herzien. De huidige parkeernormen zijn hoog. Hieraan voldoen legt een grote claim op de fysieke leefomgeving bij nieuwe ontwikkelingen en herstructureringsopgaven. Uit recente parkeerdruk metingen is gebleken (zie bijlage 2) dat er op veel plekken in de gemeente voldoende restcapaciteit beschikbaar is, waardoor er bij nieuwe ontwikkelingen ruimte is om minder parkeervoorzieningen te realiseren. Dit hangt ook nauw samen met de opkomst van deelmobiliteit, waardoor het niet meer noodzakelijk is dat iedereen een eigen auto heeft. Hier zal in Strategisch spoor C verder op worden ingegaan.

Figuur 8: Parkeren centrum Princeéhof

Ook wil de gemeente een inclusieve gemeente zijn, waarbij alle voetpaden toegankelijk zijn voor mindervalide om ook de voetganger te faciliteren. Wél met het behoud van het beschermde stadszicht. Oirschot kent twee beschermde gezichten: De dorpskern van Oirschot en De Bollen. Het behoud hiervan krijgt prioriteit boven de verkeerskundig wenselijke situatie zoals vastgelegd in het besluit tot vaststelling van de beschermde dorpsgezichten.