Fietsers

Naast lopen is fietsen een aangewezen gezonde en duurzame manier om je te verplaatsen. Net als voor lopen geldt dat de gemeente inwoners en bezoekers van Oirschot wil stimuleren vaker te fietsen. Ook hiervoor is de zichtbaarheid van recreatieve- en utilitaire fietsroutes belangrijk. Met utilitaire routes bedoelen we routes voor dagelijks gebruik, zoals woon-werkverkeer of verplaatsingen naar het winkelcentrum.

Door ontwikkelingen op fietsgebied in de vorm van e-bikes en speed pedelecs liggen er kansen om het fietsgebruik te bevorderen en langere afstanden op de fiets af te leggen. Daarbij is aandacht vereist voor een volledig fietsnetwerk, goede en brede fietsinfrastructuur en voldoende veilige fietsparkeerplaatsen.

Belangrijke voorwaarden die Oirschot stelt voor fietsvoorzieningen zijn:

 • Uitbreiding van voorzieningen als fietsenstallingen en versterking van de positie van de fiets in het mobiliteitsnetwerk:

  • Op alle verbindingen van het utilitaire fietsnetwerk heeft de fietser een comfortabele positie op de weg en wordt bij integrale afwegingen de positie van de fietser boven die van het autoverkeer gesteld. Bij onderhoud en herinrichting van wegen worden indien nodig, de verbindingen van het utilitair fietsnetwerk de aantrekkelijkheid, kwaliteit en comfort van de fietspaden opgewaardeerd, conform de richtlijnen van het CROW en binnen kwaliteitsniveau CROW C, zoals opgenomen in het vigerend IMBK.

  • Bij alle GOW 50 km/uur worden vrijliggende fietspaden aangebracht en bij GOW 30 km/uur worden fietsstroken aangebracht in geval van herinrichting en nieuwe ontwikkelingen;

  • Alle ETW 60 km/uur buiten de bebouwde kom, waar het utilitair fietsnetwerk overheen loopt worden gedefinieerd als ETW60-type I. Indien inpasbaar worden hier vrijliggende fietsvoorzieningen gerealiseerd. Bij de ETW60-type II wegen is gemengd verkeer het uitgangspunt. Wanneer een belangrijke (toeristische) fietsroute over een ETW60-type II gaat, kan er gekozen worden voor fietsstroken afhankelijk van de operationele snelheid en intensiteiten van het autoverkeer;

  • Voor fietsers is het ook van belang dat een fiets veilig kan worden gestald bij voorzieningen als winkels, sportlocaties, bushaltes en scholen. Voor de inrichting van de openbare ruimte geldt dat fietsenstallingen een plek krijgen zo dicht mogelijk bij de ingang zonder de wandelroutes te blokkeren;

   • Laadinfrastructuur voor elektrische fietsen dient particulier te worden gefaciliteerd (restaurants, bedrijven, toeristische bestemmingen etc.). Gezien de actieradius van veel elektrische fietsen is het tussentijds opladen vaak niet nodig.

  • Hinder door obstakels op fietspaden wordt zoveel mogelijk voorkomen, denk daarbij aan paaltjes, omhoog staande randen of geparkeerde voertuigen.

 • Versterken van de kwaliteit van toeristische fietsverbindingen. De kwaliteit van de voorzieningen, rustpunten en fietsenstallingen blijft geborgd.

 • Continue aandacht voor schoolroutes. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Schoolroutes lopen niet zonder aanvullende maatregelen langs gebiedsontsluitingswegen.

  • Schoolroutes worden zo veel mogelijk gebundeld. Hiervoor worden fietsstromen zo veel mogelijk samengevoegd.

  • Schoolroutes zijn uniform vormgegeven: dezelfde oplossingen komen terug (eenduidig wegbeeld).

  • Schoolroutes zijn herkenbaar: alle weggebruikers weten wanneer zij extra rekening moeten houden met fietsende kinderen. Daarmee stimuleren we verkeersveilig gedrag op schoolroutes.

 • Het utilitair fietsnetwerk van Oirschot sluit aan op het regionaal utilitair fietsnetwerk om het fietsnetwerk zo robuust te maken en om op recreatieve routes aan te takken. Het aantal ‘stops’ op de routes wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd. De snelfietsroute F58 en de Groene Corridor zijn hier mooie voorbeelden van. Hiermee wordt aangesloten op het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en het regionale snelfietsnetwerk.

 • De gemeente zal fietsparkeernormen opnemen voor nieuwe ontwikkelingen bij de actualisatie van haar parkeerbeleidsplan. Op deze manier worden er structureel fietsparkeerplaatsen gerealiseerd bij nieuwe ontwikkelingen.

 • De fietsbereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het stallen van fietsen bij nieuwe ontwikkelingen is onder de aandacht.

 • Aandacht en campagnes voor ‘zichtbaarheid’ in het verkeer doormiddel van fietsverlichtingsprojecten.

Fietsnetwerkkaart

Figuur 11: De netwerkkaarten kunnen geraadpleegd worden via deze link

Fietsers en gedragsverandering

Naast een goed ingericht fietsnetwerk wordt fietsgebruik (utilitair en recreatief) gestimuleerd middels stimuleringscampagnes, acties en educatieve maatregelen. Door ouders en kinderen te wijzen op bestaande en aantrekkelijke fietsroutes buiten drukke wegen om kan het gebruik van de fiets doen toenemen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijkse campagne-week (in combinatie met lopen naar school). Ook door het aanbieden van fietslessen voor jong en oud kan de fietsvaardigheid blijvend worden verbeterd. Tevens kan doormiddel van een regionale werkgeversaanpak het fietsen van en naar werklocaties worden gestimuleerd.